Obchodní podmínky - zapůjčení vozu

Obchodní podmínky společnosti DWF GROUP s.r.o. pro pronájem Vozidla

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na právní vztahy mezi společností DWF GROUP s.r.o., se sídlem Palackého 73, 393 01 Pelhřimov, IČO: 02736233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 22532, jako Pronajímatelem a třetími osobami jako Nájemci podle smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále též jen „Smlouva“) a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

V případě rozporu znění Obchodních podmínek a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy. Není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, mají pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách stejný význam, jaký je jim přisuzován ve Smlouvě.

Použití jakýchkoliv případných obchodních podmínek Nájemce se vylučuje.

Ujednání k předání a převzetí Vozidla, době nájmu

Nájemce je oprávněn veškeré své vady a připomínky vztahující se k Vozidlu písemně uplatnit nejpozději v předávacím protokolu sepsaném při předání Vozidla Nájemci. V případě, že Vozidlo nebude ve stavu umožňujícím jeho užívání podle Smlouvy, je Nájemce oprávněn převzetí Vozidla odmítnout. V případě odmítnutí Nájemce Vozidlo převzít se tato skutečnost zaznamená do předávacího protokolu a pokud Nájemce Vozidlo nepřevezme, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Nájemce je povinen Vozidlo vrátit zpět Pronajímateli nejpozději (i) v den a hodinu, které jsou ve Smlouvě sjednány jako okamžik ukončení nájmu a předání Vozidla zpět Pronajímateli nebo nejpozději (ii) do 3 hodin po doručení výpovědi Smlouvy Nájemci podle článku 6.1 těchto Obchodních podmínek níže, a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. V případě porušení této povinnosti se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu prodlení.

Smluvní strany se dohodly a Nájemce bere na vědomí, že prodlení Nájemce s vrácením Vozidla zpět Pronajímateli může být a bude zároveň považováno za podstatné porušení Smlouvy a držení Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou v době prodlení s předáním Vozidla bude považováno za neoprávněné užívání cizí věci. Nájemce byl seznámen s tím, že takové jednání může být rovněž považováno za neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prodloužení doby nájmu sjednané ve Smlouvě je možné pouze na základě písemné dohody mezi Pronajímatelem a Nájemcem, ve které Smluvní strany současně sjednají nájemné za prodlouženou dobu nájmu. Jakékoliv automatické prodlužování doby nájmu se vylučuje.

Pronajímatel je oprávněn vrátit Vozidlo dříve než v okamžik, který je ve Smlouvě sjednán jako okamžik ukončení nájmu a předání Vozidla zpět Pronajímateli, pouze v případě, že s tím Pronajímatel vysloví souhlas. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je v případě dřívějšího vrácení Vozidla Pronajímateli Nájemce povinen (i) uhradit nájemné v plné sjednané výši (a Nájemce tak nemá právo na vrácení nájemného nebo jakékoliv jeho části) a (ii) nahradit Pronajímateli vícenáklady prokazatelně vzniklé Pronajímateli z důvodu dřívějšího vrácení Vozidla Nájemcem.

Užívání Vozidla a péče o Vozidlo

Při užívání Vozidla je Nájemce povinen dodržovat všechny dopravní a jiné obecně závazné právní předpisy. Nájemce je dále povinen užívat Vozidlo v souladu s jeho technickými vlastnostmi a způsobem odpovídajícím veškerým právním a technickým normám a předpisům týkajícím se Vozidla a řídit se instrukcemi a doporučeními Pronajímatele.

Vedle povinností uložených Nájemci Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy je Nájemce dále povinen:

 • řádně o Vozidlo pečovat
 • vždy Vozidlo řádně uzamknout a neponechat ve Vozidle klíče ani dokumenty vztahující se k Vozidlu
 • nebude-li to vzhledem k okolnostem představovat pro Nájemce nepřiměřenou zátěž s ohledem na dostupnost hlídaného parkoviště, vždy Vozidlo zaparkovat na vlastní náklady na hlídaném parkovišti
 • v případě jakéhokoliv podezření na jakoukoliv závadu na vozidle (typicky při rozsvícení kontrolky na displeji, nestandardních projevech Vozidla apod.,) ihned telefonicky kontaktovat Pronajímatele na telefonní číslo uvedené v záhlaví Smlouvy a vyčkat konkrétních instrukcí Pronajímatele
 • v případě tankování paliva do Vozidla tankovat do vozidla výlučně bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 či vyšším, které splňuje specifikace normy EN 228, a to pouze na čerpací stanici, která je držitelem ochranné známky Pečeť kvality motorových paliv na čerpacích stanicích, jejichž seznam je zveřejněn na www.dobrapumpa.cz
 • vrátit Pronajímateli Vozidlo vždy s plnou natankovanou nádrží
 • vrátit Vozidlo pronajímateli čisté

Nájemce není oprávněn a nesmí:

 • řídit Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce
 • přenechat řízení Vozidla osobě, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce, a v případě osob oprávněných řídit Vozidlo podle Smlouvy se Nájemce zavazuje ve smyslu ustanovení § 1769 věty druhé Občanského zákoníku zajistit, aby tyto osoby nebyly pod vlivem uvedených látek.
 • svěřit Vozidlo do dispozice a přenechat řízení Vozidla jiné osobě, než která je výslovně jako možný řidič uvedena ve Smlouvě (článek 3.1 Smlouvy)
 • účastnit se s Vozidlem motoristických závodů a soutěží
 • používat Vozidlo při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřených okruzích, letištích apod.
 • s Vozidlem „driftovat“, úmyslně uvádět Vozidlo do smyku ani jinak nadužívat výkon Vozidla
 • používat Vozidlo za účelem úplatné přepravy osob nebo majetku
 • provádět na Vozidle změny nebo úpravy jakéhokoliv druhu

Pokuty za dopravní přestupky spáchané v době od převzetí Vozidla Nájemcem do jeho převzetí zpět Pronajímatelem, a dále náklady, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů apod., hradí vždy v plné výši Nájemce. Nájemce ručí za úhradu pokut za dopravní přestupky spáchané jakoukoli osobou, která skutečně řídila Vozidlo v době spáchání přestupku.

Odpovědnost za škodu

Nájemce odpovídá v plném rozsahu Pronajímateli za škodu vzniklou na Vozidle v době od jeho převzetí do doby jeho vrácení zpět Pronajímateli. Nájemce přitom odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou na Vozidle, včetně např. škody vzniklé v důsledku dopravní nehody, odcizením Vozidla nebo jeho části, včetně poškození Vozidla v důsledku pokusu krádeže, krádeže, vandalismu apod.

Pronajímatel uzavřel s příslušnou pojišťovnou (pojistitelem) smlouvu o havarijním pojištění Vozidla. Smluvní strany sjednávají, že odpovědnost Nájemce hradit Pronajímateli škodu podle předchozího článku 4.1 je omezena rozsahem pojistného plnění vyplaceného příslušnou pojišťovnou Pronajímateli, tj. Nájemce není povinen hradit Pronajímateli škodu na Vozidle v rozsahu, ve kterém byla tato škoda nahrazena příslušnou pojišťovnou na základě havarijního pojištění. Vždy však spoluúčast činí 5% ceny oprav celkové škody způsobené na Vozidle. Minimální částka spoluúčasti činí 5.000 Kč. Pronajímatel vždy bez zbytečného odkladu kontaktuje pojišťovnu a sdělí jí informace o pojistné události.

Pronajímatel se zavazuje udržovat havarijní pojištění po celou dobu trvání doby nájmu podle Smlouvy. V případě požadavku Pronajímatele na náhradu škody vůči Nájemci se Pronajímatel zavazuje zpřístupnit Nájemci na jeho žádost příslušné rozhodnutí pojišťovny o vyřízení pojistné události.

Ve vztahu ke škodě na Vozidle se Smluvní strany dále dohodly, že za obvyklé opotřebení nebude považováno a za škodu na Vozidle tak bude považováno rovněž:

 • jakékoliv opotřebení laku
 • opotřebení pneumatik nad míru dohodnutou v protokolu o předání Vozidla Nájemci
 • poškození interiéru
 • poškození pneumatiky

Ve vztahu k škodě na Vozidle se Nájemce dále zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ poškození Vozidla (pro vyloučení pochybností, včetně drobných poškození, jako jsou poškození laku, poškození interiéru apod.)

Pronajímatel dále ve vztahu k Vozidlu uzavřel s příslušnou pojišťovnou (pojistitelem) smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla a zavazuje se udržovat toto pojištění po celou dobu trvání nájmu podle Smlouvy. Nájemce se zavazuje nahradit Pronajímateli:

 • v plné výši veškeré platby, které Pronajímatel uhradil poškozenému (ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; dále též jen „Zákon 168/1999“) z důvodu, že pojistitel odmítl poškozenému uhradit újmu z důvodu přičitatelného Nájemci, a
 • v plné výši veškeré částky, které příslušný pojistitel z důvodu, který je přičitatelný Nájemci, uplatnil po Pronajímateli jako právo na náhradu toho, co za Pronajímatele plnil ve smyslu ustanovení § 10 Zákona 168/1999.

Postup v případě škodní události

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození Vozidla, nebo jeho části (bez ohledu na to, zda k tomu došlo z důsledku zavinění či jednání Nájemce), je Nájemce vždy povinen přivolat Policii ČR za účelem vyšetření události.

V případě jakékoli škodní události je Nájemce povinen řádně vyplnit řádný formulář k hlášení nehody a poškození vozidla. Dále je Nájemce povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních/identifikačních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel účastníků nehody a zaznamenat jejich identifikační údaje.

Je-li Vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je Nájemce povinen zabezpečit Vozidlo proti dalšímu poškození a odcizení.

Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli neprodleně, nejdéle však do 30 minut, každou škodní událost na Vozidle (odcizení nebo poškození Vozidla), jakož i uvést přesné místo, na kterém se Vozidlo nachází.

Nájemce je dále povinen oznámit a zdokumentovat Pronajímateli veškeré následky nehody, zejména spočívající v poranění nebo usmrcení osob a poškození majetku třetích osob. Nájemce je povinen zajistit, aby Pronajímateli byly předány veškeré doklady a klíče patřící k Vozidlu, a dále je povinen zajistit neprodlené předání Pronajímateli řádně vyplněného formuláře k hlášení nehody a poškození vozidla. Nájemce je povinen poskytovat Policii ČR, Pronajímateli a jeho pojišťovně součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního či správního řízení.

Dojde-li k odcizení nebo poškození Vozidla, nemá Nájemce právo na vrácení zaplaceného nájemného ani jeho části.

Okamžitá výpověď Smlouvy a zánik Smlouvy

Pronajímatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (tj. s účinností okamžikem doručení výpovědi Nájemci, přičemž dle dohody Smluvních stran postačí, pokud bude výpověď doručena na e-mailovou adresu Nájemce uvedenou v záhlaví Smlouvy) v případě, že:

 • Nájemce poruší kteroukoliv ze svých povinností uloženou mu v článku 3.1 těchto Obchodních podmínek výše, a/nebo
 • Nájemce poruší kteroukoliv ze svých povinností uloženou mu v článku 3.2 těchto Obchodních podmínek výše, a/nebo
 • Nájemce poruší kteroukoliv ze svých povinností uloženou mu v článku 3.3 těchto Obchodních podmínek výše.

Výpovědí podle předchozího článku 6.1 není dotčena povinnost Nájemce uhradit nájemné v plné sjednané výši (a Nájemce tak nemá právo na vrácení nájemného nebo jakékoliv jeho části).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nájemce uděluje souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů a osobních údajů ostatní osob uvedených jako možných řidičů ve Smlouvě, uvedených ve Smlouvě a další dokumentaci související se Smlouvou, jakož i rodného čísla, a případných dalších údajů, které Nájemce Pronajímateli sdělí, Pronajímatelem nebo třetí osobou pověřenou Pronajímatelem shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely plnění této Smlouvy. Tento souhlas uděluje Nájemce pro dobu trvání účelu zpracování. Zároveň Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv stanovených podle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, práva přístupu k informacím a práva na opravu osobních údajů. Nájemcem uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Nájemce prohlašuje, že mu osoby uvedené ve Smlouvě jako další možní řidiči udělili svůj souhlas se sdělením jejich osobních údajů Pronajímateli a udělili souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním jejich osobních údajů Pronajímatelem nebo třetí osobou k tomu Pronajímatelem pověřenou.

Společná a závěrečná ustanovení

Vznikem nároku Pronajímatele na jakoukoliv smluvní pokutu podle Smlouvy nebo Obchodních podmínek ani zaplacením takové smluvní pokuty Nájemcem není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto Obchodních podmínek, která jsou odchylná od ustanovení Občanského zákoníku, jsou takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato ustanovení nejsou v rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti a jsou ujednána poctivě. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že žádná z nich se ve vztazích řídícími se těmito Obchodními podmínkami necítí být slabší stranou.

Pronajímatel ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje Nájemce – spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2017.

Za DWF GROUP s.r.o.:
Ing. Jiří Daňkovský
jednatel společnosti

Inspiruj se. Sdílej. zůstaň ve spojení.
facebook - půjč si Ford Mustanginstagram - půjč si Ford Mustang