Obchodní podmínky - online prodej

Obchodní podmínky pro online nákup služby na zazijmustang.cz

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny objednávce. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování dokladů o zaplacení a dárkových poukazů

Doklady o zaplacení a dárkové poukazy jsou doručovány elektronickou formou na zvolenou emailovou adresu. Při volbě platby na místě je doklad vystaven na místě po zaplacení.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení dokladu o zaplacení na email, a to bez ohledu na způsob provedení platby.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě není možné od okamžiku, kdy byl pronajímatelem potvrzen termín jízdy.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně služby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Vzor pro odstoupení od smlouvy:

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

DWF GROUP s.r.o.
Palackého 73
393 01 Pelhřimov
IČ: 02736233
DIČ: CZ02736233

Město, 1. října 2017

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne … jsem prostřednictvím vašeho webu zazijmustang.cz s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo … Tyto … jsem převzal dne …

Vzhledem k tomu, že … nenaplnily má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu se zněním § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy tímto odstupuji.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním údajů servery Heureka.cz a Zboží.cz.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Fakturační údaje

DWF GROUP s.r.o.
Palackého 73
Pelhřimov
IČ: 02736233
DIČ: CZ 02736233

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 22532
Bankovní spojení – číslo účtu: 60060080/2010
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Daňkovský, tel.: +420 776 514 541
E-mail: info@zazijmustang.cz
Web: www.zazijmustang.cz

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2017.

Inspiruj se. Sdílej. zůstaň ve spojení.
facebook - půjč si Ford Mustanginstagram - půjč si Ford Mustang